Darbinieku un komandas attīstībai

Stiprinot personīgo profesionalitāti un sadarbību

Darba ikdienu ietekmē izmaiņas, uzdevumu apjomi, konfliktējoša sadarbība, sarežģīta mijiedarbība,... 

Uzņēmuma vai organizācijas vadītājam nākas regulāri pārbaudīt, vai iepriekš pieņemtie lēmumi vēl atbilst reālajai situācijai, jākļūst daudz drosmīgākiem un elastīgākiem neierastu risinājumu meklēšanā, īpaši mainīgajos un neprognozējamos apstākļos. Arī cilvēkresursu vadība ir kļuvusi kompleksāka un dinamiskāka.

  • Stiprināt komandas gatavību pārmaiņām, 
  • attīstīt tās individuālo un kopīgo potenciālu, 
  • kā arī kopumā noturēt un veicināt darbinieku profesionalitāti un izaugsmi

BIZNESA KOUČINGS. KOMANDAS Attīstība & TRENIŅI.

komandas vadītāju, līderu un VADĪbas ATTĪSTĪBA

Prasības mūsdienu vadītājiem ir visaptverošas un intensīvas. Lai būtu veiksmīgs līderis vadošā amatā,  ietverot tajā vadītāja lomu, apstākļus, komandu un paša personību, ir vajadzīga veselīga sevis izpratne, adekvāta izturēšanās un efektīva komunikācija.

Līderības jeb vadītāja koučinga process ir mērķtiecīga refleksija un vadības prasmju izkopšana. 

Mērķis: Uz risinājumiem vērsts, autentisks un savā komunikācijā vadītprasmīgs vadītājs.

nosūtīt e-pastu

______________________________________________________

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

Komandu ietekmē daudzslāņaini procesi un dažkārt arī personīgās tēmas vai interešu konflikti kļūst par šķēršļiem risinājumu un pārmaiņu procesos. Analizējot, kopīgi definējot realitāti un atklājot citu virzību, iespējama sadarbība jaunā veidolā.

Komandas koučings - komandas dalībnieki individuālā un kopīgā pieejā tiek virzīti komandas mērķim. Pie tam aktīvi izkopjot sadarbību un jaunas komunikācijas prasmes reālai pārnesei darba ikdienā.

Komandas darbsemināri - kopīgi radot un strādājot pie komandas vērtībām, mērķiem un pie katra iesaistes, top strukturēti procesi un konkrēti pasākumi jaunu mērķu sasniegšanai.

Komandas treniņi ietver sevī komandai aktuālās tēmas, sniedzot izpratni teorijā, bet jo īpaši praktizējot prasmes tādās jomās kā - fokuss uz risinājumiem, savstarpējā komunikācija, mērķu sasniegšana, personību tipi un dažādība, komandas stiprās puses, stresa noturība utml.

Mērķis: līdsvarota komandas saskarsme "Es" - "Mēs" - "Uzņēmums/ Organizācija"

NOSŪTĪT E-PASTU

______________________________________________________

BIZNESA KOUČINGS & treniņi darbiniekiem

Personīgā izaugsme ir atslēgvārds profesionalitātes kāpināšanai, jo tā veicina motivāciju un gatavību rīkoties, un paaugstina noturību stresa apstākļos.

Koučinga procesā darbiniekiem rodas skaidrība par iekšējo attieksmi un virzību, aktivizē iekšējos resursus un rada risinājumu savu prasmju labākai pielietošanai.

Treniņi darbiniekiem (individuāli vai grupā) sniedz teorētisku ieskatu un praktisku prasmju apguvi tēmās, piemēram, personību tipi un atšķirības, laika vadība, risinājumi stresa situācijās, domstarpību risināšana, efektīva komunikācija u.c.

Mērķis: sevis izpratne un efektīva pašvadība sarežģītās situācijās, apzinoties resursus un risinājumus.

NOSŪTĪT E-PASTU

______________________________________________________

KONSULTĒŠANA PERSONĀLPROCESOS. PROFESIONĀLS ATBALSTS PĀRMAIŅĀS.

KONSULTĒŠANA PERSONĀLA PROCESos

Lai paskatītos uz saviem personālvadības procesiem un pielāgotu tos mainīgajiem darba apstākļiem, ikdienā nepieciešams papildus laiks - vai kāds ārējs resurss. 

Sadarbojoties, kopā restartējam un pilnveidojam kādu no nepieciešajamiem procesiem, piemēram:

  • darbinieku integrēšana & noturēšana
  • darbinieku apmācība & attīstīšana
  • talantu vadība
  • motivācijas sistēmas un labumi
  • labbūtība, u.c. personāla tēmas
Mērķis: aktīvs personālvadības darbinieks/-i, nodaļu vadītāji, un mērķtiecīgi, skaidri procesi darbiniekiem.

NOSŪTĪT E-PASTU

______________________________________________________

Profesionāls atbalstS PĀRMAIŅU procesos (CHANGE MANAGEMENT)

Visbiežāk pārmaiņas izraisa emocionāli smagnējus procesus visos uzņēmuma/organizācijas līmeņos, jo pārmaiņu vadība (change management) paģēr augstu motivāciju un spēju pielāgoties. 

Tieši tāpēc ir jēgpilni piesaistīt ārēju ekspertu, kurš kā procesā neiesaistītais iniciē, atbalsta, vada pārmaiņas.

Kā koučs un partneris es savienoju transformāciju divējādos virzienos: no vienas puses fakti un pārmaiņas un no otras puses - cilvēki ar savu raksturu un vajadzībām. 

Mērķis: skaidri mērķi un etapi, saprotama komunikācija un sistēmiska pieeja pārmaiņu vadībā, kas sekmējas agilā attīstībā - individuālā vai komandas līmenī.  

NOSŪTĪT E-PASTU

______________________________________________________

KONSULTĒŠANA STRATĒĢISKAJĀ PERSONĀLVADĪBĀ

Īpaši mazos un vidējos uzņēmumos lielākais uzsvars tiek likts uz operatīvo vadību. 

Tomēr lai ilgtermiņā darba devējs būtu uzticams arī saviem darbiniekiem, ir vērts ieguldīt laiku personāla stratēģijas izveidei un ieviešanai, - tādejādi laicīgi plānojot darbinieku attīstību un noturēšanu.

Mērķis: izveidojam situācijas analīzi, plānojam konkrētus etapus un stratēģijas ietekmes faktorus. Pēc nepieciešamības vienojamies par ieviešanas fāzes kontrolmehānismiem.

NOSŪTĪT E-PASTU

______________________________________________________

Citus risinājumu individuālām situācijām vai darbiniekiem var atrast šeit.